5 760,00 Kč s DPH
4 760,00 Kč bez DPH
varianta 1: varianta 2: