Líh technický 96% obecně denaturovaný 800g

Líh technický 96% obecne denaturovaný 800g
kód zboží:líh
 
dodací doba:skladem
záruční doba:24 měsíců
 
Cena bez DPH:54,00 Kč
Cena s 21% DPH:65,00 Kč
 

Popis zboží: Líh technický 96% obecně denaturovaný 800g

VÝPRODEJ - CENA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ SKLADOVÝCH ZÁSOB

Složení: 95 – 97 % Ethanol, 1% denaturační směs, voda, Methylalkohol a Acetaldehyd
Použití: Slouží jako čistič, odmašťovač, do lihových vařičů, ředidlo…..
Vzhled a zápach: čirá nebo slabě nažloutlá kapalina alkoholového zápachu
Aplikace: dle požadavků
Ředidlo: voda

Balení : Pe obal 800g

Skladování: V suchých skladech při teplotách 0 - + 60 °C. POZOR !! HOŘLAVÁ
KAPALINA.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví : Při manipulaci používat ochranný oděv,rukavice
gumové, brýle či obličejový štít.
Likvidace obalů : Pe obaly se po vymytí či vyschnutí mohou odevzdat do tříděného odpadu.

Není určen ke konzumaci, přípravě nápojů a poživatin. Skladovat v původním obalu mimo dosah ohně a tepla.

Doba skladovatelnosti min. 36 měsíců od data plnění uvedeném na obalu.

Nepotřebné zbytky lihu odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu, prázdný obal po vypláchnutí možno recyklovat do sběru, obal nevhazovat do ohně - nebezpečí výbuchu.

Bezpečnostní opatření:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P 403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

 

Fotografie: Líh technický 96% obecně denaturovaný 800g

Líh technický 96% obecne denaturovaný 800g

Otázky a odpovědi: Líh technický 96% obecně denaturovaný 800gSloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých.
Požární bezpečnost s.r.o.

Prodejny a výdejní místa

V našich prodejnách si můžete Vaši objednávku nejen vyzvednout, ale nakoupit i jiné zboží.

V naší nabídce je celkem

1 776
položek zboží

Vaše odměny za body

uplatněte své body na www.rajhasicu.cz.

Aukce

Každý den dražíme nové věci za super ceny v naší aukci.

webmaster CORA 2007 - 2021, www.cora.cz
nákupní košík
Váš koš je prázdný.
Cena po slevě: 0,00 Kč
Počet bodů do Ráje hasičů: 0


Cena hejtmana Kraje Vysočina

rosenbauer

 

tuv.jpg

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.