porovnat

oblíbené
Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých.
Facebook Instagram Youtube

Všeobecné Obchodní Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Požární bezpečnost s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je firma Požární bezpečnost s.r.o., IČ 276 60 940, DIČ CZ27660940, se sídlem Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49762, jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.vyzbrojna.cz v sekci "Firma".

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí ten,:
kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Dále se podnikatelem rozumí také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se také považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument "Způsoby dopravy", a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a jejím doručením prodávajícímu. Prodávající je povinen po přijetí objednávky prodávajícím potvrdit kupujícímu přijetí objednávky emailem na zadaný email kupujícího. Pokud je kupujícím spotřebitel musí v tomto emailu prodávající poslat spotřebiteli v textové podobě znění kupní smlouvy a znění všeobecných obchodních podmínek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.
V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. h) občanského zákoníku má kupující, je – li spotřebitelem, právo obrátit se přímo na prodávajícího s žádostí o mimosoudní vyřízení stížnosti na jednání Prodávajícího či jeho zaměstnanců. Mimo to má spotřebitel právo využít další právní prostředky mimosoudní ochrany svých práv a podávání stížností. Těmi jsou mediace podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, řízení podle zákona o ochraně spotřebitele před Českou obchodní inspekcí. Pokud jde o ochranu osobních údajů a zasílání obchodních sdělení k nimž neudělil či odvolal souhlas, má právo se spotřebitel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má právo do této smlouvy v sídle prodávajícího nahlédnout. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány dle ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 58601 Jihlava. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.vyzbrojna.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře) včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Bližší informace o zpracování osobních údajů najdete na adrese https://www.vyzbrojna.cz/cz/zpracovani-osobnich-udaju-101_3.html.

III. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s výjimkou technických odstávek systému.
Provozní doba jednotlivých provozoven je uvedena na webu www.vyzbrojna.cz v sekci kontakty.

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.
Platba za zboží se provádí způsoby uvedenými před dokončením objednávky a kupující může zvolit variantu, která mu vyhovuje.
Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
Akční ceny se mohou vztahovat pouze na český trh, pokud budete objednávat AKČNÍ zboží, raději si nechte cenu potvrdit.
Slevové kupony lze uplatnit pouze na zboží, které není v akci, slevě nebo ke kterému obdrží zákazník další dárek zdarma. Slevové kupony lze vždy uplatnit na vybraný sortiment zboží.

Obchodní nabídky:
Ceny, které jsou předmětem obchodních nabídek ("Nabídka č. xxxx") společnosti, jsou platné po dobu nejvýše 14 dní a společnost si vyhrazuje právo na změnu cen, ke které by došlo před akceptací objednávky. Nabídky nejsou závazné.

Recyklační poplatek:
Cena za recyklační poplatek je zahrnuta v ceně zboží, pokud není uvedeno jinak. Informace ohledně ceny za recyklační poplatek uvádíme na prodejním dokladu / faktuře.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. U atypického zboží z dovozu si prodávající vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu do výše 100% ceny objednaného zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového obchodu na www.vyzbrojna.cz (dále jen "e-shop")
 • elektronickou poštou na adrese eshop@vyzbrojna.cz
 • osobně v provozovnách prodávajícího
 • telefonicky na tel. čísle +420 567 304 242

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes internetový obchod.

Objednávání alkoholických nápojů:

Vzhledem k zákazu prodeje alkoholických nápojů mladistvým do 18ti let zákazník stvrzením objednávky, která obsahuje jako jednu z položek alkoholický nápoj, závazně potvrzuje, že splňuje podmínky dané zákonem a je starší 18ti let.

Objednávání předplatného periodika Rescue Report:

Uzavřením objednávky na předplatné zákazník souhlasí s tím, že potřebné osobní údaje společnost Požární bezpečnost s.r.o., IČ 27660940, poskytuje vydavateli časopisu společnosti Rescue Media s.r.o., IČ 04752805.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy, pokud je kupující spotřebitelem
  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
  2. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 3. Převzetí vráceného zboží
  1. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo к odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího Jihlava, Královský Vršek 42, PSČ 586 01. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 4. Náklady spojené s vrácením zboží
  1. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží a to i v případě, že zboží nelze vrátit pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
  1. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný к obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář pro odstoupení od smlouvy v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. i) občanského zákoníku je nedílnou součástí těchto podmínek jako jejich příloha a je k dispozici ke stažení na stránkách Prodávajícího. Po jeho doručení bude jeho převzetí potvrzeno bez zbytečného odkladu v textové podobě zaslané kupujícímu prostřednictvím zprávy elektronické pošty.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
 7. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
 10. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky nebo jiné bonusy, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího:

V návaznosti na § 2002 zákona 89/2012 Sb. si prodávající vyhrazuje následující právo odstoupit od smlouvy:

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevného pochybení v uvedení ceny zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „slevu", „akci", „výprodej“, „doprodej“ nebo „bazar"; nebo jiné označení obdobného významu.

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno zejména chybné uvedení desetinné čárky v ceně zboží, chybné vynechání číslice nebo naopak uvedení číslice navíc v ceně zboží, zjevně nízká cena zboží způsobená lidským či technickým faktorem (např. o 80 % nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní, kalkulacích či tisku. 

V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Výše uvedené ustanovení o odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího se týká i prodeje podnikateli, přičemž se má za to, že odesláním objednávky tuto skutečnost kupující akceptuje.

 

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti při nákupu
 • platba předem bankovním převodem oproti vystavené zálohové faktuře
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz "Způsoby dopravy")

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží ze strany kupujícího
u atypického zboží z dovozu si prodávající vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu do výše 100% ceny objednaného zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VIII. Dodací podmínky

O způsobu přepravy zboží a nákladech na dopravu zboží je Kupující informován před dokončením objednávky zboží. Pokud nejsou náklady na dopravu zboží zahrnuty v kupní ceně, jsou pak u každého produktu vyčísleny a pokrývají náklady na dopravu zboží pouze v rámci území České republiky. Náklady na dopravu do zahraničí jsou určeny dle ceníku mezinárodního přepravce zvoleného před potvrzením objednávky. Náklady na balení zboží jsou zahrnuty v kupní ceně.

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. GLS, TopTrans nebo Českou poštou s.p.. Podmínkou je objednávka přijatá do doby dle otevírací doby provozovny. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zasílání přepravní službou - SR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce https://www.vyzbrojna.cz/doprava-prehled-moznosti-83_83.html.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@vyzbrojna.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 19. 10. 2023 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy:

adresát:     Požární bezpečnost s.r.o.

sídlem:      Královský Vršek 3545/42

město:       586 01, Jihlava

email:        eshop@vyzbrojna.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*):

 

Číslo objednávky e-shopu www.vyzbrojna.cz:

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Číslo účtu na který chcete poslat peníze:

 

Datum a podpis spotřebitele/spotřebitelů:

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

webmaster CORA 2007 - 2024, www.cora.cz